Choose your language: pl en ua
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies

 

Dane Administratora Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WorkerService Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 44-240 Żory, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000782954, NIP       6511734901, Regon   383157740.

 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: agnieszka.socha@workerservice.pl.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach i na różnych podstawach:

1.    W celu odpowiedzi na zapytania o ofertę Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Natomiast, jeśli w treści zapytania o ofertę poda Pan/Pani dobrowolnie jeszcze inne dane osobowe, przykładowo: imię i nazwisko lub adres zamieszkania, to podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.    W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej,  należącej do Administratora https://workerservice.pl/, oraz administrowania tą stroną Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, rodzaj i model urządzenia, z którego została odwiedzona strona - dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej i administrowania tą stroną.

 

Wymóg podania danych osobowych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w przypadku, gdy chce Pan/Pani skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://workerservice.pl/, to podanie takich danych osobowych, jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług Administratora.

 

Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
to w tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio na adres: agnieszka.socha@workerservice.pl.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora np. firmom dostarczającym usługi informatyczne. Ponadto
z właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu może wynikać konieczność przekazania Pana/Pani danych osobowych również innym podmiotom, jednak każdy taki przypadek udostępnienia danych osobowych jest poddany przez Administratora starannej analizie. 

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pana/Pani dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki istnieje podstawa prawna przechowywania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 • trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów określonego przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania –
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych i administrowania stroną internetową.

 

Uprawnienia podmiotów danych:

Posiada Pan/Pani prawo do:

1.    Dostępu do swoich danych osobowych, a więc ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza Państwa dane osobowe. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji o: celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców) danych, planowanym okresie przechowywania danych, a także o wszelkich prawach, które Panu/Pani przysługują w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

2.    Sprostowania danych osobowych, co oznacza, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).

3.    Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo to przysługuje Panu/Pani, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane,
 • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego, któremu podlega Administrator.

Administrator może odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych w takim zakresie,
w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które polega na możliwości żądania przez Pana/Panią od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • w sytuacji, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw tego sprzeciwu.

5.    Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dlatego w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku
z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jednak, zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne  w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.    Przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, pod warunkiem, że dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możliwa jest odmowa ich spełnienia (po analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna).

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: agnieszka.socha@workerservice.pl.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja na temat plików Cookies:

Administrator na swoich stronach internetowych wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta
(np. Google).

Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, przykładowo takie, jak:

 • zapewnianie bezpieczeństwa - pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu
  z panelu klienta. Służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać
  z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. stanu sesji pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową
  i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzia Google, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści
  w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies, jednak każdy użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki we własnym urządzeniu.

 

Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Pliki do pobrania:


Wróć